Jesteś tutaj:   

Gospodarka odpadami

 

Dokumenty do pobrania

  1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  2. Zgłoszenie odbioru odpadów budowlanych
  3. Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni
  4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  5. Oświadczenie do wniosku

 


Informacje o zmianach w gospodarce odpadami w 2020

W dniu 19.07.2019 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z wejściem w życie ww. nowelizacji Rada Gminy Kramsk podjęła 23 stycznia 2020 r. uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Urząd Gminy Kramsk informuje, że od 1 marca 2020 r.

obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji: szkło, papier, tworzywa sztuczne, bioodpady, popiół oraz odpady zmieszane, obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

-  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalano w wysokości 18,00 zł miesięcznie od jednej osoby  zamieszkującej nieruchomość

-  w przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie naliczona, w drodze decyzji administracyjnej, opłata w wysokości 40,00 zł miesięcznie od jednej osoby  zamieszkującej nieruchomość

 


Informacja dotycząca szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Urząd Gminy Kramsk przypomina o obowiązku, wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, zgłaszania przez mieszkańców korzystania ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych.

Obowiązek dotyczy wszystkich mieszkańców, którzy korzystają ze zbiornika lub oczyszczalni, także tych, którzy od dłuższego czasu korzystają z urządzeń, a nie dopełnili dotychczas tego obowiązku.

Druk zgłoszenia - Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni

Zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Kramsk, pocztą elektroniczną na gmina.kramsk@kramsk.pl lub u sołtysa.