Uchwała Nr XIV/156/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

Uchwała Nr XIV/156/11 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.