Uchwała nr XVI/166/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego

Uchwała nr XVI/166/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania niż określone  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.