Uchwała Nr XXIV/252/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

Uchwała Nr XXIV/252/12 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.