Uchwała Nr XXXIV/328/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Uchwała Nr XXXIV/328/13 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.