Uchwała Nr XLI/370/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimna

Uchwała Nr XLI/370/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych dla dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołu szkół, dyrektora przedszkola, zastępców dyrektorów oraz ustalenia godzin dla pedagoga szkolnego, logopedy i szkolnego doradcy zawodowego na rok szkolny 2014/2015.