Uchwała Nr XLIII/382/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kramsk projektu systemowego pn. „Modernizacja o

Uchwała Nr XLIII/382/14 Rady Gminy  Kramsk z dnia 21 października 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Kramsk projektu systemowego pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych – podstawą rozwoju nowoczesnej edukacji przedszkolnej w Gminie Kramsk” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.