Uchwała Nr XLIV/396/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Uchwała Nr XLIV/396/14 Rady Gminy Kramsk z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.