Uchwała Nr XVI/81/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzi

Uchwała Nr XVI/81/15 Rady Gminy Kramsk z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.