Uchwała nr IV/19/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2. Usługi społecz

Uchwała nr IV/19/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 7: Włączenie społeczne, Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.