Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.

Uchwała Nr IV/21/2018 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2019

Plan wydatków budżetu gminy na rok 2019

Plan wydatków  majątkowych  na  rok 2019.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku.

Dotacje udzielone w 2019 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.


Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska na rok 2019.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzone na rachunek budżetu państwa.