Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

Uchwała Nr V/25/2019 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany budżetu na 2019 rok.

Uzasadnienie do uchwały.

Plan  wydatków  majątkowych  na  rok 2019.

Dotacje udzielone w 2019  roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.