Uchwała nr XI/70/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczn

Uchwała nr XI/70/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.