Uchwała nr XIV/107/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Uchwała nr XIV/107/19 Rady Gminy Kramsk  z dnia 29 listopada 2019 roku  w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.