UCHWAŁA NR XXVI/209/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

UCHWAŁA NR XXVI/209/2020 RADY GMINY KRAMSK z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.