Składy komisji

Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.

Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Kramsk z dnia 29 stycznia 2019 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kramsk.


    Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), § 13 ust. 1, w związku z § 58, §64 ust.2 i § 87 ust. 2  Statutu Gminy uchwalonego uchwałą Nr XLIV/286/18 Rady Gminy Kramsk z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 8432) - Rada Gminy Kramsk uchwala, co następuje:

§ 1
Powołuje się następujące komisje stałe:
1. Komisję Rewizyjną, która kontroluje działalność Wójta Gminy, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, w szczególności ich gospodarkę finansową i wykonanie budżetu Gminy, w składzie:
            - Dariusz Matczak,
            - Aneta Plecka,
            - Piotr Krajewski,
            - Anna Konwerska,
- Marian Rusin.
2. Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która jest organem pomocniczym i doradczym Rady Gminy w zakresie: skarg, wniosków i petycji wpływających od mieszkańców Gminy i innych podmiotów działających na terenie Gminy.
            - Adam Wiśniewski,
            - Józef Nawrocki,
            - Piotr Krajewski,
            - Waldemar Białecki,
            - Małgorzata Górska.
3. Komisję Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, która jest organem pomocniczym i doradczym Rady Gminy w zakresie: budżetu gminy i jednostek organizacyjnych gminy, podatków i opłat lokalnych, gospodarki finansowej gminy i jednostek organizacyjnych gminy, gospodarowania mieniem komunalnym, zamówień publicznych.
- Aneta Plecka,
            - Ewa Kubacka,
            - Piotr Krenc,
            - Halina Rogowska,
            - Tomasz Piguła.
4. Komisję Zdrowia, Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu, która jest organem pomocniczym i doradczym Rady Gminy w zakresie: profilaktyki i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury, kultury fizycznej i sportu.
- Katarzyna Krotoszyńska,
            - Waldemar Białecki,
            - Dariusz Matczak,
            - Marek Lidźbiński,
            - Adam Wiśniewski,
            - Tomasz Piguła.
5. Komisję Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, która jest organem pomocniczym i doradczym Rady Gminy w zakresie: inwestycji, zagospodarowania przestrzennego, rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska.
            - Józef Nawrocki,
            - Małgorzata Górska,
            - Ewa Kubacka,
            - Katarzyna Krotoszyńska,
            - Halina Rogowska,
            - Anna Konwerska,
            - Marian Rusin,
            - Marek Lidźbiński,
            - Piotr Krenc.
§ 2
Na przewodniczących komisji wybrano:
    1. Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej radnego Piotra Krajewskiego, a na zastępcę przewodniczącej radną Anetę Plecką.
    2. Na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wybrano radnego Adama Wiśniewskiego a na zastępcę przewodniczącego radnego Józefa Nawrockiego.
    3. Na przewodniczącego Komisji Finansów, Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wybrano radną Anetę Plecką a na zastępcę przewodniczącego radnego Tomasza Pigułę.
    4. Na przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Sportu wybrano radnego Dariusza Matczaka a na zastępcę przewodniczącego radną Katarzynę Krotoszyńską.
    5. Na przewodniczącego Komisji Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska wybrano radną Annę Konwerską a na zastępcę przewodniczącego radnego Józefa Nawrockiego.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.