Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzi

Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego na rok 2016.