Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych

AKTUALNOŚCI:

 

Projekt pt. „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii

Umowa o dofinansowanie nr  RPWP.03.01.01-30-0117/17- 00 z dnia 24.04.2020 r.

Celem projektu jest zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię oraz poprawa stanu środowiska poprzez zastosowanie instalacji PV.

Korzyści z realizacji projektu:

  • niezależność energetyczną wobec dostawcy energii;
  • dostęp do naturalnej, darmowej i ekologicznej energii słońca;
  • poprawa warunków życia mieszkańców oraz poprawa stanu środowiska naturalnego

 

Planowane rezultaty projektu:

  • Produkcja energii elektrycznej  z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 1176,84 MWh
  • Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - 970,89 t CO2/rok

 

Całkowita wartość projektu 6 205 588,20 PLN

Kwota kosztów kwalifikowalnych 5 526 360,00 PLN

Kwota dofinansowania 4 697 406,00 PLN