Okólnik w sprawie wyrobów zawierających azbest

Kramsk, dnia 31.01.2007 r.

OKÓLNIK

Wójt Gminy Kramsk przypomina, że zgodnie z § 7, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu (Dz.U. nr 192, poz.1876) każdy właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji ilości zastosowanych wyrobów zawierających azbest (m.in. płyt eternitowych), poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wypełnione przez właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych „arkusze informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” należy składać w Urzędzie Gminy w Kramsku, pok.21 w terminie do dnia 31.01. każdego roku.

Jednocześnie informuję, że złożenie informacji o miejscu i ilości wykorzystywanego azbestu umożliwi otrzymanie dofinansowania w ramach powstających programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.


Druki do pobrania
Druk informacji o wyrobach zawierajacych azbest
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobu zawierającego azbest.