Program Współpracy Gminy Kramsk z org. pozarz. oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Zarządzenie nr 114/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 3 grudnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Załącznik nr 1.

Załącznik nr 2.