Logo Urzędu Gminy Kramsk

CUS szuka pracownika

Ocena 0/5

Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk ogłasza nabór na stanowisko – asystent rodziny - umowa na zastępstwo.

I.  Wymiar czasu pracy: 1 etat

II. Rodzaj umowy: umowa o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy na zastępstwo.

III. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

Asystentem rodziny może być osoba, która  a)  posiada:

wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki  o rodzinie lub praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku  uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy 
z dziećmi lub rodziną lub wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
Zakres programowy szkolenia, o którym mowa wyżej został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. z 2011 r. Nr 272 poz. 1608)

b)  nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

c)   wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

d)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

e)   posiada obywatelstwo polskie;

f)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

g)   posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań na stanowisku asystenta rodziny.

2. Wymagania dodatkowe: znajomość regulacji prawnych z zakresu: wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przepisów o ochronie danych osobowych,
umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, odporność na stres,
wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,
samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność,
umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,
nieposzlakowana opinia,
umiejętność pracy w grupie,
prawo jazdy kategorii B i możliwość użytkowania samochodu osobowego do celów służbowych.
III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
wspieranie aktywności społecznej rodzin;
motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną,
realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet  w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 

V.    Informacje o warunkach zatrudnienia na danym stanowisku

1. Rodzaj zatrudnienia- umowa o pracę na 1 etat - zastępstwo.
2. Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy.
3. Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę.
4. Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona.
5. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
6. Asystent rodziny w swojej pracy nie będzie mógł wykonywać wobec rodziny objętej asystą innych funkcji: pedagoga, psychologa, kuratora sądowego, nauczyciela, wychowawcy.

VI. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV);

2. Kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania);

3. Kserokopie¹ dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej; 

4. Oświadczenie kandydata (druk do pobrania);

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
5. Klauzula RODO ( druk do pobrania).

VII.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  listownie lub osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk do dnia 19.05.2023r. do godz. 14.00 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko asystenta rodziny”

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

VIII. Dodatkowe informacje.

1. Kandydatowi nie przysługuje roszczenie o nawiązanie stosunku pracy.
2. W stosunku do czynności związanych z naborem nie przysługuje droga odwoławcza.
3. Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone kandydatowi.
4. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych, natomiast dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych do dnia 30.05.2023r., w przypadku nieodebrania zostaną zniszczone.

Andżelika Łoś
Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Gminie Kramsk

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności