Logo Urzędu Gminy Kramsk

Nabór na opiekunów w kramskim żłobku

Ocena 0/5

Ogłoszenie

Wójt Gminy Kramsk informuje, że w związku z planowanym na rok szkolny 2024/2025  otwarciem żłobka  w miejscowości Kramsk, przy ul. Konińskiej 18,  powstaną nowe stanowiska pracy dla opiekuna dzieci do lat 3.

Osoby zainteresowane pracą na ww. stanowisku powinny spełniać następujące kryteria:

I. Kwalifikacje opiekuna w żłobku.

( Art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2023  poz. 204 ze zm.) 

1. Opiekunem w żłobku może być osoba:

1) posiadająca kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub 

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.  

2. Opiekunem w żłobku może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie: 

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia                              i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub 

2) średnie lub średnie branżowe oraz: 

a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub 

b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie           w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

II. Pozakwalifikacyjne wymogi dla osób starających się o etat na stanowisku opiekunki w żłobku

( Art. 15 i 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2023  poz. 204 ze zm.) 

1. Opiekunem w żłobku może być osoba, która:

1) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi; 

2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona; 

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd; 

4) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

5) nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.

III. Ponadto od osoby aplikującej na stanowisko opiekuna w żłobku wymaga się :

1. Wysokiej kultury osobistej.

2. Nieposzlakowanej opinii.

3. Umiejętności szybkiego reagowania w sytuacjach trudnych.

4. Dyspozycyjności, kreatywności, odpowiedzialności, rzetelności i obowiązkowości.

5. Umiejętności pracy w zespole.

6. Znajomości metod pracy z dzieckiem w żłobku.

7. Zdolności manualnych, muzycznych i plastycznych.

8. Znajomości przepisów ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3

9. Aktualnych badań sanitarno – epidemiologicznych.

 

Osoby zainteresowane ubieganiem się o pracę na stanowisku opiekuna w żłobku  informujemy, że podania oraz CV ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przyjmowane są i będą w sekretariacie Przedszkola Gminnego w Kramsku przy ul. Konińskiej 20 w godzinach od 7.00 do 15.00 do 28 czerwca 2024 roku.

W związku z dużym zainteresowaniem ww. ofertą pracy, informujemy iż ukończenie kursu  i złożenie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyjęciem do pracy.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności