Logo Urzędu Gminy Kramsk

OBWIESZCZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 12 września 2023 roku o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Miłej w ramach zadania pn. „Budowa dróg w miejscowości Rudzica”.

Ocena 0/5

Na podstawie art. 11d ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z  2023 r. poz. 162 j.t.) zwanej dalej „ustawą” i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 j.t. ze zm.) zwanej dalej „k.p.a.”,
zawiadamiam o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 04.08.2023 r., Wójta Gminy Kramsk, w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Miłej w ramach zadania pn. „Budowa dróg w miejscowości Rudzica”.
Oznaczenie nieruchomości lub ich części, objętych wnioskiem o wydanie decyzji zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej:
W wykazie zastosowano następujące oznaczenia:
    • tłustym drukiem zaznaczono numery działek niezbędnych dla realizacji inwestycji
I.     Objęte projektowanymi liniami rozgraniczającymi teren:
powiat koniński, gmina Kramsk, 
jednostka ewidencyjna: Kramsk, 301005_2, 
obręb: Rudzica, 0025,
działki oznaczone nr ewid. 128, 85/19, 86/1.
Jednocześnie informuję, że:
    • zgodnie z art. 11d ust. 9 i 10 ustawy z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna;
    • zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, a w przypadku inwestycji drogowej realizowanej na obszarze dwóch lub więcej powiatów, starostom, na których obszarze właściwości znajdują się nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz zawiadamia pozostałe strony w drodze obwieszczeń w starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia;
    • strony niniejszego postępowania mogą się zapoznać z aktami sprawy oraz składać ewentualne wnioski, uwagi lub zastrzeżenia, w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Koninie, Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem 63 2403234 lub 63 2403231 – w terminie 14 dni od daty dokonania zawiadomienia w formie obwieszczenia o wszczęciu postępowania;
    • niniejsze obwieszczenie stanowi dopełnienie obowiązku wynikającego z art. 10 k.p.a.
STAROSTA KONIŃSKI
Stanisław Bielik
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                                                                                                                              z up. Starosty 
                                                                                          /-/ Andrzej Pieklik
                                                                       Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa      

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności