Logo Urzędu Gminy Kramsk

Pracownicy Urzędu Gminy będą kontrolować przydomowe oczyszczalnie i szamba

Ocena 0/5

INFORMACJA W SPRAWIE KONTROLI  ZBIORNIKÓW NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE  I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Informujemy, że Urząd Gminy w Kramsku od 9 października 2023 r. rozpocznie kontrole bezpośrednio na wszystkich nieruchomościach lub poprzez wezwanie do okazania dokumentów. Kontrola będzie polegać na sprawdzeniu zawartej umowy z podmiotem posiadającym pozwolenie na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT, potwierdzenie z bankowości elektronicznej, dokumenty w wersji papierowej). Należy pamiętać, że posiadane dowody wpłaty muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

Nowelizacja ustawy wprowadzona w sierpniu 2022 r. nakłada na gminę obowiązek kontroli co najmniej raz na dwa lata właścicieli tych nieruchomości, gdzie znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy właściciele nieruchomości, skąd usuwane są nieczystości ciekłe, zobowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ich obowiązkiem jest okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Kramsk.  

Na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kontrolę będą przeprowadzać pracownicy Urzędu Gminy Kramsk.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze zawartych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny to uczynić niezwłocznie.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych, co również musi zostać stosownie udokumentowane poprzez podpisaną umowę na wywóz osadów ściekowych. Konieczne jest także posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku, wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. zgłaszanie przez mieszkańców korzystania ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych. Obowiązek dotyczy wszystkich mieszkańców, którzy korzystają ze zbiornika lub oczyszczalni, także tych, którzy od dłuższego czasu korzystają z urządzeń, a nie dopełnili dotychczas tego obowiązku.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych: 

Czy każdy mieszkaniec zostanie skontrolowany?
- Tak, kontroli podlegają wszyscy właściciele nieruchomości. 

Czy do kontroli wystarczy, że mam faktury i dowody zapłaty?
- Nie, podczas kontroli należy przedłożyć zarówno dowody uiszczania opłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych, jak i umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości.

Kto powinien zawrzeć umowę na wywóz nieczystości ciekłych? 
- Umowa na wywóz nieczystości ciekłych powinna być zawarta przez właściciela nieruchomości.

Co mi grozi, jeśli nie przedstawię dokumentów?
- Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenie kontroli, podlega karze grzywny 500–5000 zł. 

Gdzie znajdę wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych?
- Wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych znajduje się na stronie Urzędu Gminy Kramsk: bip.kramsk.pl w zakładce Gospodarka nieczystościami ciekłymi - Informacje dla mieszkańców

Z jakich przepisów wynika kontrola?
- Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (nowelizacja ustawy w sierpniu 2022 r.), wójt ma obowiązek dokonania kontroli w zakresie posiadanych umów i dowodów uiszczania opłat za usługi.

Mam więcej pytań, gdzie znajdę pomoc?
- Odpowiedzi na pytania można uzyskać w Referacie infrastruktury, gospodarki przestrzennej i rozwoju pod nr tel. 63 247 00 04 wew. 228, pokój nr 21.

 

/-/ Wójt Gminy Kramsk

       Andrzej Nowak 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności