Logo Urzędu Gminy Kramsk
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Kramsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://kramsk.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Dokonano przeglądu deklaracji dostępności  dnia: 2024-03-26.

Status pod względem zgodności

Strona intnetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe.
 2. Brak atrybutu Name przy widgecie tłumacza Google.
 3. Dokumenty od instytucji/firm zewnętrznych otrzymane w postaci skanu.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Link do wyniku przeprowadzonej analizy.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W Gminie Kramsk przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ),  dla strony kramsk.pl z którego wynika, że strona internetowa kramsk.pl spełnia wymagania w 99,13 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karol Dolański, informatyk@kramsk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48632470004 wew. 234. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek, przy ul. Chopina 12 w którym siedzibę ma Urząd Gminy. częściowo przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

 • przy budynku są wydzielone miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych,
 • główne wejście budynku (od strony skweru i parkingów) nie posiada podjazdu umożliwiający wjazd do Urzędu dla osób niepełnosprawnych. Podjazd posiada wejście zapasowe do budynku, od ulicy Chopina 12,
 • Biuro Obsługi Interesantów, pełniące również funkcję punktu informacyjnego, znajduje się blisko wejścia głównego do budynku.

Komunikacja pozioma:

 • budynek Urzędu jest parterowy i umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń Urzędu - za wyjątkiem pomieszczeń technicznych,
 • korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ,
 • w budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna:

 • ma miejscu istnieje możliwość skorzystania z usług tłumacza języka migowego,
 • w budynku dostępna jest pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących.

Do budynku Urzędu Gminy Kramsk może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Wniosek_o_zapewnienie_dostępności__WORD,_27KB_ 

Informacja_o_braku_dostępności__WORD,_27KB_ 

INFORMACJA_O_PRZETWARZANIU_DANYCH_OSOBOWYCH__PDF,_104KB_ 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848